تست های ارزیابی کم خونی

تست های ارزیابی دیابت

تست های ارزیابی عملکرد کبد

تست های ارزیابی عملکرد کلیه و مجاری ادراری

تست های ارزیابی سلامت قلب و عروق

تست های ارزیابی وضعیت استخوانی

تست های ارزیابی عملکرد غدد درون ریز

غربالگری عفونت ها پیش از بارداری

تومورمارکرها

ارزیابی بیماری های خودایمن