( ایزو آنزیم M2 پیرووات کیناز) M2PK معرفی تست  

این تست برخلاف تست جستجوی خون مخفی که متکی به جستجوی خون با هر منشائی می باشد، به طور اختصاصی قادر است تومورها و پولیپ های خونریزی دهنده و غیر خونریزی را با حساسیت بالا مشخص کند.نتایج آزمایش که به روش الایزا انجام می گیرد، به صورت کمی گزارش می گردد.
مهمترین مزایای این تست شامل موارد زیر می باشد:
1-ویژگی و حساسیت بالا
2- عدم وابستگی به خونریزی
3-تشخیص ضایعات با و بدون خونریزی اگر اندازه آن بیشتر از 1 سانتیمتر باشد.
4- عدم وابستگی به رژیم غذایی
5-عدم نیاز به بیش از یکبار نمونه گیری