لیست آزمایش ها

زمان انجام تستموارد رد نمونهپایداری نمونه
RT: 18-25 °C
Ref: 2-8 °C
Fer: <-20 °C
بخش مورد انجام(ml) حجمنوع نمونهنام تست
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 6 month
Bio1 mlSerumBS
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 6 month
Bio1 mlSerumBS 1 hrpp
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 6 month
Bio1 mlSerumBS 2 hrs
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 6 month
Bio1 mlSerumBS 2h after lunch
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 6 month
Bio1 mlSerumBS 2h after supper
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 6 month
Bio1 mlSerumBS 2 PM
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 6 month
Bio1 mlSerumBS 4 PM
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 6 month
Bio1 mlSerumBS 5 PM
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 6 month
Bio1 mlSerumBS 6 PM
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 6 month
Bio1 mlSerumGCT 50gr
روزانههمولیز شدیدRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-AD1-2 mlSerumENA profile
10 روزهمولیز،یخ زدگی،لختهRT: 2 day
Ref:-
Fer :-
I-AD2 mlCBC-EDTACD 23
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 1month
S-Bio1-2 mlSerumTroponin I (HS)
20 روزهمولیز ،لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 1month
S-Bio1-2 mlSerumVitamin K
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT:
Ref: 2-3 day
Fer : 3 month
Bio1 mlSerumBS (3 PM)
10 روزهمولیز،یخ زدگی،لختهRT: 2 day
Ref:-
Fer :-
I-AD2 mlCBC-EDTACD 25
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer :4month
Bio1 mlSerumGTT (60 min)
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer :3month
Bio1 mlSerumGTT (120 min)
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer :3month
Bio1 mlSerumGTT (180 min)
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer :3month
Bio1 mlSerumBUN
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer :3month
Bio1 mlSerumCretinine
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer :3month
Bio1 mlSerumUric Acid
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer :3month
Bio1 mlSerumCholesterol
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer :3month
Bio1 mlSerumTriglycerides
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer :3month
Bio1 mlSerumHDL
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer :3month
Bio1 mlSerumLDL
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer :3month
Bio1 mlSerumVLDL
روزانه همولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 1 day
Fer :-
Bio1 mlSerumTotal Lipid
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer :3month
Bio1 mlSerumTotal Bilirubin
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer :3month
Bio1 mlSerumIndirect Bilirubin
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer :3month
Bio1 mlSerumSGOT (AST)
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer :3month
Bio1 mlSerumSGPT (ALT)
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer :3month
Bio1 mlSerumAlkalin Phosphatase
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer :1month
Bio1 mlSerumCK MB
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer :1month
Bio1 mlSerumCPK
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer :1month
Bio1 mlSerumLDH
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer :1month
Bio1 mlSerumProtein (Total)
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer :3month
Bio1 mlSerumGlobulin
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer :3month
Bio1 mlSerumAmylase
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: 5 hr
Ref: 5 day
Fer :3month
Bio1 mlSerumFe (Iron)
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: 5 hr
Ref: 5 day
Fer :3month
Bio1 mlSerumTIBC
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: 4 hr
Ref: 4 day
Fer :3month
Bio1 mlSerumCa (Calcium)
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: 4 hr
Ref: 4 day
Fer :3month
Bio1 mlSerumP (Phosphorus)
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer :3month
Bio1 mlSerumNa (Sodium)
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer :3month
Bio1 mlSerumK (Potassium)
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer :3month
Bio1 mlSerumMg (Magneeium)
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer :3month
Bio1 mlSerumCl (Chloride)
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer :3month
Bio1 mlSerumZn (Zinc)
10 روزهمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer :3month
Bio1 mlSerumCu (Copper)
15 روزضد انعقاد نامناسب ، لختهRT: 5 hr
Ref: 7 day
Fer :1month
Bio1-2 mlCBC-EDTALead (Pb)
روزانههمولیز،لخته ضدانعقاد نامناسبRT: -
Ref: 1 day
Fer :1month
Bio1-2 mlCBC-EDTALactate
روزانههمولیز، لیپیمیکRT: 20 min
Ref: 7 day
Fer :3month
Bio1-2 mlCBC –EDTAAmoniac
روزانهحجم کمRT: -
Ref: -
Fer :-
Ur. Bio10-20 mlUrine RandomNitroprussid Test (Urine)
15 روزحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer :1month
Ur. Bio20 mlUrine 24 hr17 Ketosteroids 24 hrs
10 روزهمولیز ، لیپیمیکRT: -
Ref: 1 day
Fer :1month
I-E1 mlSerumDHT
15 روزهمولیز شدیدRT: -
Ref: 7 day
Fer :1month
I-IM2 mlSerumAnti Musk Ab
10 روزهمولیز ، لیپیمیکRT: -
Ref:5 day
Fer :12month
I-ID1-2 mlSerumHTLV Blot
10 روزحجم کم، لخته، همولیزRT: 2 hr
Ref:5 day
Fer :-
I-AD2 mlCBC –EDTACD HLA-DR (13)
10 روزحجم کم، لخته، همولیزRT: 2 hr
Ref:5 day
Fer :-
I-AD2 mlCBC –EDTACD 59
10 روزهمولیز ، ایکتریک ، لیپیمیکRT:-
Ref:7 day
Fer : 3 month
Sero1-2 mlSerumAmebic Ab
14 روزهمولیز، ایکتریک ، لیپیمیکRT: -
Ref:7 day
Fer : 3 month
I-E2 mlSerumBrucella(Immuno capture)
3 روز در هفتهحجم کم ، همولیز شدیدRT: 3 day
Ref: 1 week
Fer : 6 week
I-ID1-2 mlSerumHBV Ab
25 روز--S- Bio-PaperMSMS
15 روزهمولیز شدیدRT: -
Ref:5 day
Fer : 1 month
I-ID1-2 mlSerumAspergillus Ab IgG
15 روزباید 72 ساعت از مصرف دارو گذشته باشدRT: -
Ref:7 day
Fer : 1 month
Ur. Bio20 mlUrine 24 hrDopamin (24 h)
15 روزهمولیز شدیدRT: -
Ref:5 day
Fer : 1 month
I-ID1-2 mlSerumAspergillus Ab Igm
15 روزهمولیز ، لختهRT: -
Ref: 7 day
Fer : 1 month
Drug2 mlCBC-EDTASirolimus
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 1 day
Fer : 1 month
Bio1-5 mlFluidLactate (Fluid)
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 5 day
Fer : 1 month
Bio1-5 mlFluidADA (Fluid)
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 3 day
Fer : 1 month
Tumor2 mlFluidCEA (Fluid)
روزانهحجم کم-Bio1 mlSerumGFR
15 روزهمولیز ، ایکتریک ، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
PCR5 mlSerumEBV Capsid Ag (PCR)
10 روز-RT: 3 day
Ref: 7 day
Fer : 6 month
S- Bio5-10 grStoolElastase (Stool)
روزانهحجم کمRT: 3 day
Ref: 4 day
Fer : -
Bio2 mlFluidLDH (Fluid)
روزانه--I-ID-تست تنفسیUBT
روزانههمولیز ،لخته، ضدانعقاد نامناسبRT: -
Ref: 7 day
Fer : -
S-Bio1-2 mlCBC-EDTAHb A1C
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: 1 day
Ref: 2 day
Fer : 3 month
I-E1 mlSerumFerritin
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
S.Bio1 mlSerumTransferrin
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 2 month
S.Bio1 mlSerumGamma GT
9 روز همولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 2 month
S.Bio2 mlSerumAldolase
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 12 month
Bio1 mlSerumLipase
10 روزهمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 2 month
S.Bio1 mlSerumACE
15 روزهمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: 1 hrs
Ref: -
Fer : -
S.Bio1 mlSerumFolate
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 2 day
Fer : 6 month
S.Bio1 mlSerumVitamin B12
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 1 month
S.Bio1 mlSerumVitamin D3
10 روزهمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: 1 day
Ref: 5 day
Fer : 3 month
S.Bio1-2 mlSerumHomocyctine
روزانههمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 12 month
S.Bio1-2 mlSerumCeruloplasmin
روزهای زوجهمولیز شدیدRT: -
Ref: 7 day
Fer : 1 month
S.Bio2 mlSerumSerum Protein Electrophores
روزهای زوجحجم ناکافیRT: -
Ref: 7 day
Fer : 1 month
S.Bio20 mlUrine 24 hrsUrine Protein Electrophores
10 روزهمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 2-3 day
Fer : 2 month
Drug2 mlSerumInfliximab Level
10 روزهمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : -
S.Bio2 mlCBC -EDTALipoprotein Electrophoresis
8 روزهمولیز ،لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 1 month
Imm1-2 mlSerumRAST test Food
10 روزهمولیز،ایکتریک،لیپیمیکRT: -
Ref: -
Fer : -
PCRBaftParaffin BlockTB PCR Tissue
10 روزهمولیز،یخ زدگی،لختهRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
S.Bio2 mlSerumGalactomannan
15 روزحجم کم RT: -
Ref: 3 day
Fer : 3 month
Ur.Bio20 mlUrine 24 hrsFree Cortisol 24 hr
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 3 day
Fer : 3 month
Ur.Bio10-20 mlUrine RandomMg Random
روزانه-RT: -
Ref: 3 day
Fer : 3 month
Myco2 SlideSlideBK Smear
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 3 day
Fer : 3 month
Ur.Bio10-20 mlUrine 12 hrsCa ( 12hrs)
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 3 day
Fer : 3 month
Ur.Bio10-20 mlUrine 12 hrsUric Acid (12hrs)
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 3 day
Fer : 3 month
Ur.Bio10-20 mlUrine 12 hrsPhos (12hrs)
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 3 day
Fer : 3 month
Ur.Bio10-20 mlUrine 12 hrsOxalate (12hrs)
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 3 day
Fer : 3 month
Ur.Bio10-20 mlUrine 24 hrsMg (24 hrs)
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 3 day
Fer : 3 month
Ur.Bio10-20 mlUrine 24 hrsMg (12 hrs)
7 روزحجم کمRT: -
Ref: 3 day
Fer : 3 month
Ur.Bio20 mlUrine 24 hrsCeruloplasmin
10 روزهمولیز،یخ زدگی ،لختهRT: 2 day
Ref: -
Fer : -
I-AD2 mlCBC-EDTACD 3
10 روزهمولیز،یخ زدگی ،لختهRT: 2 day
Ref: -
Fer : -
I-AD2 mlCBC-EDTACD 4
10 روزهمولیز،یخ زدگی ،لختهRT: 2 day
Ref: -
Fer : -
I-AD2 mlCBC-EDTACD 7
10 روزهمولیز،یخ زدگی ،لختهRT: 2 day
Ref: -
Fer : -
I-AD2 mlCBC-EDTACD 19
10 روزهمولیز،یخ زدگی ،لختهRT: 2 day
Ref: -
Fer : -
I-AD2 mlCBC-EDTACD 16
10 روزهمولیز،یخ زدگی ،لختهRT: 2 day
Ref: -
Fer : -
I-AD2 mlCBC-EDTACD 56
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 3 day
Fer : 3month
Ur-Bio20 mlUrine 24 hrAlbumin 24 hrs
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 3 day
Fer : 3month
Ur-Bio10-20 mlUrine 12 hrAlbumin 12 hrs
8 الی 10 روزهمولیز، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 6 month
I-AD2 mlSerumKala azar Ab
روزانههمولیز، ضدانعقاد نامناسبRT: 2 hr
Ref: -
Fer : 14 day
Hemosta1-2 mlPlasma-PT PTTMixed test PT
روزانههمولیز، ضدانعقاد نامناسبRT: 2 hr
Ref: -
Fer : day
Hemosta1-2 mlPlasma-PT PTTMixed test PTT
روزانههمولیز،لیپیمیک،ایکتریکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-E1 mlSerumCortisol Am
روزانههمولیز،لیپیمیک،ایکتریکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-E1 mlSerumCortisol Pm
8الی 10 روزهمولیز،یخ زدگی ،لخته RT: 2 day
Ref: -
Fer : -
I-AD2 mlCBC-EDTACD 8
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 5 day
Fer : 3 month
Ur-Bio20 mlUrine 24 hrGlu.24 hr
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 5 day
Fer : 3 month
Ur-Bio20 mlUrine 24 hrUrea 24 hr
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 5 day
Fer : 3 month
Ur-Bio20 mlUrine 24 hrUrea Clearance
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 5 day
Fer : 3 month
Ur-Bio20 mlUrine 24 hrCreat 24 hr
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 5 day
Fer : 3 month
Ur-Bio20 mlUrine 24 hrCreat.Clearance
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 5 day
Fer : 3 month
Ur-Bio20 mlUrine 24 hrUric acid 24hr
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 5 day
Fer : 3 month
Ur-Bio20 mlUrine 24 hrCa 24hr
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 5 day
Fer : 3 month
Ur-Bio20 mlUrine 24 hrPhos 24hr
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 5 day
Fer : 3 month
Ur-Bio20 mlUrine 24 hrNa 24hr
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 5 day
Fer : 3 month
Ur-Bio20 mlUrine 24 hrK 24hr
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 5 day
Fer : 3 month
Ur-Bio20 mlUrine 24 hrCl 24hr
10 روزحجم کمRT: -
Ref: 5 day
Fer : 3 month
Ur-Bio20 mlUrine 24 hrCu 24hr
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 5 day
Fer : 3 month
Ur-Bio10-20 mlUrine 12 hrMic.Alb 12hr
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Ur. Bio20 mlUrine 24 hrMic.Alb 24hr
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Ur. Bio10-20mlUrine 12 hrProtein 12hr
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Ur. Bio20mlUrine 24 hrProtein 24hr
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Ur. Bio20 mlUrine 24 hrAmylase 24hr
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Ur. Bio10 mlUrine RandomCa Random
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Ur. Bio10 mlUrine RandomCreatinine Random
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Ur. Bio10 mlUrine RandomProtein Random
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Ur. Bio10 mlUrine RandomUrea Random
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Ur. Bio10 mlUrine RandomUric Acid Random
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Ur. Bio10 mlUrine RandomNa Random
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Ur. Bio10 mlUrine RandomK Random
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Ur. Bio10 mlUrine RandomPhos Random
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Ur. Bio10 mlUrine RandomCl Random
10 روزحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Ur. Bio10 mlUrine RandomCu Random
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Ur. Bio10mlUrine RandomMic.Alb Random
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Ur. Bio20 mlUrine 24 hrVMA 24hr
8 الی 10 روزحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Ur. Bio20 mlUrine 24 hr5HIAA
8 الی 10 روزحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Ur. Bio20 mlUrine 24 hr17 Keto Steroides
روزانههمولیزRT: -
Ref: 5 day
Fer : 1 month
Bio2 mlSerumADA
15 روزحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Ur. Bio20 mlUrine 24 hrHVA 24hr
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Ur. Bio20 mlUrine 24 hrOxalate 24hr
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Ur. Bio20 mlUrine 24 hrCitrate 24hr
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Ur. Bio10 mlUrine RandomCitrate Random
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Ur. Bio10 mlUrine RandomOxalate Random
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Ur. Bio10 mlUrine RandomCortisol Random
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Ur. Bio20 mlUrine 24 hrCreatinine 24hr
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Ur. Bio20 mlUrine12 hrCitrate 12hr
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 2 month
Sero1 mlSerumASO
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Sero1 mlSerumCRP
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 8 day
Fer : 3 month
Bio1 mlSerumHs CRP
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Sero1 mlSerumRF
8الی 10 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-AD1-2 mlSerumAnti MCV
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Sero1 mlSerumWright
1 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 2 day
Fer : 2 month
Sero1 mlSerumCo.Wright
1 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 1 month
Sero1 mlSerum2ME
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Sero1 mlSerumWidal
24 روز--Gen10 mlلوله های مخصوص Cell free DNA
8 روزهمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Imm2 mlSerumRAST TEST Resp
8 روزهمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Imm2 mlSerumRAST Test Mix
1 روزحجم کمRT: -
Ref: 3 day
Fer : 2 month
S-Bio2mlCSFAmino Acid Chromatography (CSF)
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Sero1mlSerumVDRL
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Sero1 mlSerumMono test
15 روزهمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 1 month
Imm2 mlSerumCold Agglutinin Titer
روزانههموليز ، يخ زده ، لختهRT: 1 day
Ref: 5 day
Fer : -
Sero1 mlCBC-EDTADirect Coombs
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 1 month
Sero1 mlSerumIndirect Coombs
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 2 day
Fer : 3 month
Sero5 mlUrinePregnancy Test
8الی 10 روز همولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 3 month
Imm2 mlSerumRF IgG
8الی 10 روزهمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 3 month
Imm2 mlSerumRF IgM
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-IM1 mlSerumIgG
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-IM1 mlSerumIgM
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-IM1 mlSerumIgA
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-IM1 mlSerumIgE
روزانههمولیزRT: -
Ref: 5 day
Fer : 1 month
Hemosta1-2 mlPlasma- PT PTTAnti thrombin III
بعد از 72 ساعت--Skin-Skin testPPD
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 2 Week
I-IM1 mlSerumC3
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 2 Week
I-IM1 mlSerumC4
7 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: 2 hr
Ref: -
Fer : 14 day
I-IM1 mlSerumCH50
7 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 2 day
Fer : 1 month
I-IM1 mlSerumCIC
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-IM1 mlSerumBeta 2 Microglobulin
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-AD1 mlSerumSSA-Ro
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-AD1 mlSerumSSB-La
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-AD1 mlSerumSCL-70
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-PE1 mlSerumBeta HCG Titer (1/100)
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-PE -Tumor1 mlSerumAFP
15 روزهموليز ، يخ زده ، لختهRT: 24 hr
Ref: 7 day
Fer : -
HLA4 mlCBC-EDTAHLA B5
15 روزهموليز ، يخ زده ، لختهRT: 24 hr
Ref: 7 day
Fer : -
HLA4 mlCBC-EDTAHLA B7
15 روزهموليز ، يخ زده ، لختهRT: 24 hr
Ref: 7 day
Fer : -
HLA4mlCBC-EDTAHLA B8
15روزهموليز ، يخ زده ، لختهRT: 24 hr
Ref: 7 day
Fer : -
HLA4mlCBC-EDTAHLA B27
15 روزهموليز ، يخ زده ، لختهRT: 24 hr
Ref: 7 day
Fer : -
HLA4 mlCBC-EDTAHLA B51
7 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-AD2 mlSerumFANA
7 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-AD2 mlSerumANCA (IF)
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-AD2 mlSerumAnti MPO (P-ANCA)
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-AD2 mlSerumAnti PR3 (C-ANCA)
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-AD1 mlSerumAnti ds-DNA
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-AD1 mlSerumAnti CCP
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 4 day
Fer : 3 month
I-TF1 mlSerumAnti TPo
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 1 month
I-TF1 mlSerumAnti Thyroglobulin
7 روزهمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 1 month
I-AD1 mlSerumAnti Phospholipid (IgG)
7 روزهمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 1 month
I-AD1 mlSerumAnti Phospholipid (IgM)
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 3 month
I-AD1 mlSerumAnti Cardiolipin Ab (IgG)
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 3 month
I-AD1 mlSerumAnti Cardiolipin Ab (IgM)
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-AD1 mlSerumAMA
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-AD1 mlSerumASMA
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-AD1 mlSerumAnti TTG(IgG)
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-AD1 mlSerumAnti TTG(IgA)
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 12 month
I-AD1 mlSerumAnti Gliadin (IgG)
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 12 month
I-AD1 mlSerumAnti Gliadin (IgA)
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 3 month
I-AD1 mlSerumAnti Endomysium (IgA)
8الی 10 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 2 month
I-AD1 mlSerumAnti Sperm Ab
8الی10روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 3 month
I-AD1 mlSerumAnti Platelet Ab
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 1 week
Fer : 2 month
I-AD1 mlSerumAlpha 1 Antitripsin
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-AD1 mlSerumANA
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-AD1 mlSerumLKM
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 4 day
Fer : 3 month
I-ID1 mlSerumProcalcitonin
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 1 month
I-TF1 mlSerumT4
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 1 month
I-TF1 mlSerumT3
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 1 month
I-TF1 mlSerumFTI
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 1 month
I-TF1 mlSerumTSH
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 1 month
I-TF1 mlSerumFree T4
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 1 month
I-TF1 mlSerumFree T3
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 1 month
I-TF1 mlSerumThyroglobulin Ag
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 3 day
Fer : 3 month
I-E1 mlSerumFSH
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 3 day
Fer : 3 month
I-E1 mlSerumLH
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 3 day
Fer : 3 month
I-E1 mlSerumProlactin
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 3 day
Fer : 3 month
I-E1 mlSerumEstradiol
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 4 day
Fer : 3 month
I-E1 mlSerumProgesterone
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-E1 mlSerum17-OH Progesterone
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-E1 mlSerumTestosterone
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-E1 mlSerumFree Testosterone
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-E1 mlSerumDHEA-SO4
15 روزهمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-E1 mlSerumAndrostenedione
روزانهحجم کم، همولیزRT: -
Ref: 2 day
Fer : 3 month
I-E1 mlSerumG.H (Base line)
روزانهحجم کم، همولیزRT: -
Ref: 2 day
Fer : -
I-E1 mlSerumG.H. (Fasting)
روزانهحجم کم، همولیزRT: -
Ref: 2 day
Fer : -
I-E1 mlSerumGH 30min
روزانهحجم کم، همولیزRT: -
Ref: 2 day
Fer : -
I-E1 mlSerumGH 60min
روزانهحجم کم، همولیزRT: -
Ref: 2 day
Fer : -
I-E1 mlSerumGH 90min
روزانهحجم کم، همولیز RT: -
Ref: 2 day
Fer : -
I-E1 mlSerumGH 120min
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: -
Fer :3 day
I-E1 mlSerumIGF-1
روزانههموليز ، يخ زده ، لخته، ضدانعقاد نامناسبRT: -
Ref: -
Fer : 14 day
I-E1-2 mlCBC-EDTAACTH
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 2 day
Fer : 3 month
I-E1 mlSerumPTH
روزانههموليز ، يخ زده ، لخته، ضدانعقاد نامناسبRT: -
Ref: 3 day
Fer : 1 month
I-E1-2 mlCBC-EDTAAldosterone (Uprigh)
روزانههموليز ، يخ زده ، لخته، ضدانعقاد نامناسبRT: -
Ref: -
Fer : 4 week
I-E1-2 mlCBC-EDTARenin
12 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 hr
Fer : 1 month
I-E1 mlSerumGastrin
12 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-E1 mlSerumCalcitonin
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-E1 mlSerumInsulin
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-E1 mlSerumInsulin 2hpp
14 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-AD2 mlSerumAnti Insulin Ab
روزهای فردهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-E2 mlSerumUnconjugated Estriol
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 1 day
Fer : 1 month
I-E2 mlSerumC-Peptide
5 روزحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 1 month
Ur.Bio20 mlUrine 24hrUrine Cortis 24h
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 1 month
I-ID1mlSerumH.Pylori (IgG)
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: 1 day
Ref: 7 day
Fer : 6 month
I-ID1 mlSerumH.Pylori (IgA)
روزهای فردهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-PE2 mlSerumInhibin A
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-PE1 mlSerumBeta HCG
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 2 day
Fer : 3 month
Tumor1 mlSerumFree PSA
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 2 day
Fer : 3 month
Tumor1 mlSerumPSA
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Tumor1 mlSerumCEA
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Tumor1 mlSerumCA 15-3
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Tumor1 mlSerumCA 19-9
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Tumor1 mlSerumCA 125
10 روزهمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Tumor1 mlSerumCA 242
15 روزهمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-ID1 mlSerumListeria Ab
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-ID1 mlSerumToxo (IgG)
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-ID1 mlSerumToxo (IgM)
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-ID1 mlSerumRubella (IgG)
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-ID1 mlSerumRubella (IgM)
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-ID1 mlSerumCMV (IgM)
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-ID1 mlSerumHSV I + II (IgG)
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-ID1 mlSerumHSV I + II (IgM)
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-ID1 mlSerumVZV (IgG)
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-ID1 mlSerumVZV (IgM)
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-ID1 mlSerumMeasles(IgG)
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-ID1 mlSerumMeasles (IgM)
4 روزهمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-ID1 mlSerumMumps (IgG)
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-ID1 mlSerumMumps (IgM)
15 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer :2 day
I-ID1.5 mlSerumMycoplasma pneumoniae (IgG)
4 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 3 month
I-ID2 mlSerumBordetella.Pertussis
7 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: 1 day
Ref: 7 day
Fer : 6 month
I-ID1 mlSerumH.Pylori (IgM)
8 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: 1 day
Ref: 7 day
Fer : 6 month
I-ID2 mlSerumFTA-ABS (Total)
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-HH2 mlSerumHIV
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-ID2 mlSerumHAV (IgM)
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-ID2 mlSerumHAV (Total)
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-HH2 mlSerumHBS Ag
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-ID2 mlSerumHBS Ab
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-HH2 mlSerumHBe Ag
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: 1 day
Ref: 7 day
Fer : 6 month
I-HH2 mlSerumHBe Ab
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-HH2 mlSerumHBc Ab (Total)
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-HH2 mlSerumHBc (IgM)
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-HH2 mlSerumHCV Ab
10 روزهمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: <5 day
Fer : 12 month
I-ID2 mlSerumHTLV Ab (I& II)
15 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-HH2 mlSerumHDV Ab
10 روزهمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-HH2 mlSerumHEV Ab
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-ID2 mlSerumEBV (IgM)
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-E2 mlSerumAMH
14 روزهمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-ID2 mlSerumHydatid Ab
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-ID2 mlSerum EBV VCA (IgG)
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-ID2 mlSerum EBV VCA (IgM)
روزانههمولیز،یخ زدگی ،حجم کمRT: -
Ref: 4hr
Fer : 1 month
Hemato1 mlCBC-EDTACBC
8 روزحجم کمRT: -
Ref: 3 day
Fer : 1 month
I-E20 mlUrine 24 hrAldosterone (Urine 24h)
روزانههمولیز،یخ زدگی ،حجم کمRT: 8 hr
Ref: 24 day
Fer : -
Hemato1 mlCBC-EDTAHb
روزانههمولیز،یخ زدگی ،حجم کمRT: 4 hr
Ref: 24 day
Fer : -
Hemato1 mlCBC-EDTAHCT
15 روزحجم کم،همولیز RT: 8 hr
Ref: 3 day
Fer : 1 month
PCR2 mlCBC-EDTABK virus PCR
روزانه--S-Bio--Sweat test
روزانههمولیز،یخ زدگی ،حجم کمRT: -
Ref: 5 day
Fer : 3 month
Hemato1 mlCBC-EDTAPLATELETS
10 روزهمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 3 day
Fer : 3 month
Drug1-2 mlSerumbenzodiazepine
10 روزحجم کمRT: -
Ref: 3 day
Fer : 3 month
Drug10 mlUrine Randombenzodiazepine(Urine)
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 3 month
Bio1 mlSerumUrea
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: 1 day
Ref: 7 day
Fer : 3 month
S-Bio1 mlSerum25 - OH - Vitamin D
10 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: 1 hr
Ref: -
Fer :2 week
S-Bio2 mlSerumVitamin C
روزانه-RT: -
Ref: 2 day
Fer : -
Myco0.5-2 mlSputumSputum Direct Smear For BK
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 3 day
Fer : 7 month
Sero1 mlSerumCRP quantitative
45 روزحجم کمRT: -
Ref: -
Fer : 3 month
Ur-Bio10 mlUrine RandomUrine Organic Acid
10 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Imm2 mlSerumFree Kappa (serum)
10 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Imm2 mlSerumFree Lambda (serum)
10 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Bio2 mlSerumLipoprotein a (Lpa)
10 روزهمولیز ، لختهRT: 8-24 hr
Ref: 3 day
Fer : 12 month
I-ID2-5 mlCBC-EDTAEBV PCR viral
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 6 month
Bio1 mlSerumFBS
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-E1 mlSerumG.H(10 min after exercise)
روزانهحجم کمRT: 1 day
Ref: 2 day
Fer : 2 month
Miscel1-5 mlBody FluidPeritoneal Fluid
10 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 6 month
I-AD2 mlSerumIntrinsic Factor
7 روزهمولیز ، لخته، ضدانعقاد نامناسبRT: -
Ref: 7 day
Fer : 2 month
Drug1-2 mlCBC-EDTASirolimus
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 3 day
Fer : 3 month
Tumor5 grStoolM2-PK Stool
14 روزهمولیز ، لختهRT: 24 hr
Ref: 7 day
Fer : -
I-AD4 mlCBC-EDTAHLA DQ II
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 2 hr
Fer : 2 month
I-AD2 mlSerum1-25 OH Vitamin D
20 روزحجم کمRT: -
Ref: 7 hr
Fer : 3 month
PCR10 mlUrine RandomBK virus urine
10 روزهمولیز ، لختهRT: 24 hr
Ref: 7 hr
Fer : -
I-AD4 mlCBC-EDTAHLA DQ 2
10 روزهمولیز ، لختهRT: 24 hr
Ref: 7 hr
Fer : -
I-AD4 mlCBC-EDTAHLA DQ 8
10 روزهمولیز ، لختهRT: 24 hr
Ref: 7 hr
Fer : -
I-AD2 mlCBC-EDTACD11 B
10 روزهمولیز ، لختهRT: 24 hr
Ref: 7 hr
Fer : -
I-AD2 mlCBC-EDTACD 11 C
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 3 hr
Fer : 1 month
I-PE2 mlSerumPaPP - A
7 روزهمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
I-IM2 mlSerumCryoglobulin
14 روز-RT: -
Ref: 3 day
Fer : 1 month
PCR-Paraffin BlockAtypical Mycobatrium PCR
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Bactery5 grStoolH.Pyloria Ag
14 روزهمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 1 month
I-AD2 mlSerumAnti MOG Ab
روزانه-RT: -
Ref: 5 day
Fer : 2 month
Bactery2 SlideSlideThroat Strep A
روزانههمولیز،حجم کمRT: -
Ref: -
Fer : -
S-Bio1 mlHeparinBlood Gas
10 روزهمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 5 day
Fer : 3 month
Drug2 mlSerumNitrazapam
20 روزهمولیز ، لختهRT: -
Ref: 5 day
Fer : -
I-ID4 mlCBC-EDTAHLA class II DR (PCR)
روزانههمولیز،لیپیمیک، ايکتريکRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Sero1 mlSerumRF quantitative
10 روزحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 1 day
Imm20 mlUrine 24 hrFree Kappa
روزانههموليز، لخته،حجم کمRT: 6 hr
Ref: 3 day
Fer : -
Hemato1 mlCBC-EDTAReticulocytes
روزانههموليز، لخته،حجم کمRT: 4 hr
Ref: 12 hr
Fer : -
Hemato2 mlESRESR
روزانهحجم کم2 ساعت دمای محیطHemato5 mlخون کامل بدون ضد انعقاد در لوله فالکونLE Cell
روزانههموليز، لخته،حجم کمRT: 1 day
Ref: 7 day
Fer : -
Hemato1 mlCBC -EDTAG6PD
روزانههموليز، لخته،حجم کمRT: 1 day
Ref: 1 week
Fer : -
Hemato1 mlCBC -EDTABlood Group
10 روزحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 1 month
Imm20 mlUrine 24 hrFree Lambda
20 روزهموليز، لخته،حجم کمRT: 2 day
Ref: -
Fer : -
I-ID4 mlCBC -EDTAHLA class II QR PCR
روزانههموليز، لخته،حجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : -
Hemato1-2 mlCBC -EDTAHb.Electrophoresis
روزانههموليز، لخته،حجم کم، ضدانعقاد نامناسبRT: -
Ref: 7 day
Fer : 1 month
Hemosta2 mlPlasma-PT-PTTFactor VIII
روزانههموليز، لخته،حجم کم، ضدانعقاد نامناسبRT: -
Ref: -
Fer : -
Hemosta2 mlPlasma-PT-PTTFactor V Leiden
روزانههموليز، لخته،حجم کم، ضدانعقاد نامناسبRT: -
Ref: -
Fer : 2 month
Hemosta2 mlPlasma-PT-PTTVWF
روزانههموليز، لخته،حجم کم، ضدانعقاد نامناسبRT: 4 day
Ref: 1day
Fer : -
Hemato1 mlCBC -EDTAPBS
روزانههموليز، لخته،حجم کم، ضدانعقاد نامناسبRT: 4 hr
Ref: 1 month
Fer : -
Hemosta2 mlPlasma-PT-PTTLupus Anticaogulant
روزانههموليز، لخته،حجم کمRT: 1 day
Ref: 7 day
Fer : -
Hemato2 mlCBC -EDTASickle Prep
15 روزحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 month
Ur.Bio10-20 mlUrine 24 hrHomocystein Urine
روزانههموليز، لخته،حجم کم، ضدانعقاد نامناسبRT: -
Ref: 4 hr
Fer : 1 month
Hemosta2 mlPlasma-PT-PTTFDP
روزانههموليز، لخته،حجم کم، ضدانعقاد نامناسبRT: -
Ref: 6 hr
Fer : 1 month
Hemosta2 mlPlasma-PT-PTTD-Dimer
روزانه-RT: -
Ref: -
Fer : -
Hemosta--Bleeding Time (BT)
روزانه-RT: -
Ref: -
Fer : -
Hemosta-SlidClotting Time (CT)
روزانههموليز، لخته،حجم کم، ضدانعقاد نامناسبRT: 2 hr
Ref: -
Fer : 2 week
Hemosta2 mlPlasma-PT-PTTPT
روزانههموليز، لخته،حجم کم، ضدانعقاد نامناسبRT: 2 hr
Ref: -
Fer : 14 week
Hemosta2 mlPlasma-PT-PTTPTT
روزانههموليز، لخته،حجم کم، ضدانعقاد نامناسبRT: 2 hr
Ref: 1 day
Fer : 1 month
Hemosta2 mlPlasma-PT-PTTFibrinogen
روزانههموليز، لخته،حجم کم، ضدانعقاد نامناسبRT: 2 hr
Ref: -
Fer : 1 month
Hemosta2 mlPlasma-PT-PTTProtein C
روزانههموليز، لخته،حجم کم، ضدانعقاد نامناسبRT: 2 hr
Ref: -
Fer : 1 month
Hemosta2 mlPlasma-PT-PTTProtein S
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : -
U/A10 mlUrine RandomUrine Analysis
روزانهحجم کمRT: -
Ref: -
Fer : -
U/A1-2 mlUrine RandomSpecific gravity
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 3 day
Fer : 3 day
U/A2-4 mlUrine RandomU.Protein
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 5 day
Fer : 6 day
U/A2-4 mlUrine RandomU.Glucose
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 3 day
U/A10 mlUrine RandomBence Jones protein
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 1 day
U/A10 mlUrine RandomAddis Count
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 2 day
Addiction10 mlUrine RandomOPIUM
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 2 day
Fer : 14 day
U/A10 mlUrine RandomReducing Substance
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer : 1 month
Ur-Bio20 mlUrine 24 hrMetanephrine 24hr urine
روزانهحجم کمRT: -
Ref: -
Fer : -
U/A10 mlUrine RandomDysmorphic RBC
روزانهحجم کمRT: -
Ref: -
Fer: -
Addiction10 mlUrine RandomMarijuana (THC)
روزانهحجم کمRT: -
Ref: -
Fer: -
Addiction10 mlUrine RandomMethadone
روزانهحجم کمRT:1
Ref: 7 day
Fer: 1 month
Addiction10 mlUrine RandomMetamphtamine
14 روزحجم کمRT:-
Ref: 7 day
Fer: 1 month
Ur.Bio10-20 mlUrine 24 hrNormetanephrine
2 روزحجم کمRT:2 hr
Ref: 1 day
Fer: -
Bactery10-20 mlUrine A & CUrine (C & S)
3 روزحجم کمRT: 2 hr
Ref: 2 day
Fer:-
Bactery5 grStoolS/C (C & S)
2 روز-RT: -
Ref: -
Fer: -
Bactery2 SlideThroat (Slid) Throat (C & S)
7 روزبلافاصله بعد از خونگیری انکوبه شودRT:2 hr
Ref: 2 day
Fer:-
Bactery5-10 % cultcurخون کاملBlood (C & S)
3 روزنمونه یخ زدهRT: 2 hr
Ref: 1 day
Fer: -
Bactery0.5-1 mlSputum Sputum (C & S)
2 روز-RT: -
Ref: -
Fer: -
Bactery2 SlidPerpheral (Slid)Urthral Discharge (C & S)
روزانه-RT: -
Ref: -
Fer: -
Myco2 SlidPerpheral (Slid)Fern test
3 روز-RT: -
Ref: -
Fer: -
Bactery2 SlidVaginal (Slid)Vaginal Discharge (C & S)
3 روز-RT: -
Ref: -
Fer: -
Bactery2 SlidWound (Slid)Wound Discharge (C & S)
3 روز-RT: -
Ref: -
Fer: -
Bactery2 SlidEar (Slid)Ear (C & S)
3 روز-RT: -
Ref: -
Fer: -
Bactery2 SlidNose (Slid)Nose (C & S)
3 روز-RT: -
Ref: -
Fer: -
Bactery2 SlidEye (Slid)Eye (C & S)
2 روزنمونه یخ زدهRT: -
Ref: -
Fer: -
Bactery0.5-1 mlSemenSemen (C & S)
3 روز-RT: -
Ref: -
Fer: -
Bactery2 SlidNipple(Slid)Nipple Discharge – Right (C & S)
3 روز-RT: -
Ref: -
Fer: -
Bactery2 SlidNipple (Slid)Nipple Discharge – Left (C & S)
2 روز-RT: -
Ref: -
Fer: -
Bactery2 SlidAbscess (Slid)Abscess Drain (C & S)
روزانه-RT: 2 hr
Ref: 1 day
Fer:-
Myco0.5-1 mlSputum Sputum Direct Smear for BK
روزانه-RT: -
Ref: -
Fer: -
Miscel5-10 mlPleuralPleural Fluid
4 روز-RT:-
Ref: 7 day
Fer: 3 month
Bactery0.5-1 mlBody FluidBody Fluid Smear
3 روز-در اسرع وقت انجام شودBactery5-10 mlPleural CulturePleural Culture
روزانه-RT: -
Ref: -
Fer: -
Miscel0.5-1 mlBody FluidFluid Cell Count
3 روز-در اسرع وقت انجام شودMiscel0.5-1 mlPeritoneal FluidPeritoneal Culture
روزانه-در اسرع وقت انجام شودMiscel0.5-1 mlCSF FluidCSF Fluid
3 روز-RT: -
Ref: -
Fer: -
Bactery1-2 mlCSF FluidCSF Culture
روزانه-RT: -
Ref: -
Fer: -
Miscel2-5 mlBody FluidSynovial Fluid
3 روز-RT: -
Ref: -
Fer: -
Bactery1-4 mlSynovial FluidSynovial Culture
3 روز-RT: -
Ref: -
Fer: -
Bactery1-2 mlTracheostomy FluidTracheostomy (C & S)
روزانه-RT: -
Ref: -
Fer: -
Bactery0.5-1 mlBAL FluidBAL – BK
3 روز-RT: -
Ref: -
Fer: -
Bactery1-2 mlBAL FluidBAL Culture
روزانه-RT: 2 hr
Ref: 1 day
Fer: -
Myco5-10 mlUrine RandomUrine BK
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer: 1 month
Ur.Bio10 mlUrine RandomMetanephrin Random
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer: 1 month
Ur.Bio10 mlUrine RandomNormetanephrin Random
روزانه-RT: -
Ref: -
Fer: -
Myco2 SlidKOH (Slid)Fungi D.S
روزانه-نامحدود پس از فیکس شدن لامParasit2 SlidLeishmania (Slid)Leishmania
روزانه-RT: -
Ref: -
Fer: -
Bactery2 SlidUrthral (Slid)Urthral Discharge Direct
روزانه-RT: -
Ref: -
Fer: -
Bactery2 SlidWound (Slid)Wound Discharge Direct
روزانه-RT: -
Ref: -
Fer: -
Bactery2 SlidVaginal (Slid)Vaginal Direct Smear
روزانه-RT: -
Ref: -
Fer: -
Bactery2 SlidEye (Slid)Eye Direct Smear
روزانه-RT: -
Ref: -
Fer: -
Bactery2 SlidEar (Slid)Ear Direct Smear
روزانه-RT: -
Ref: -
Fer: -
Bactery2 SlidNose (Slid)Nose Direct Smear
روزانه-RT: -
Ref: -
Fer: -
Myco2 SlidSynovial (Slid)Synovial Fluid BK
روزانه-RT: -
Ref: 2-8 day
Fer: -
Myco2 SlidPleural (Slid)Pleural Fluid BK
20 روزحجم کمRT: -
Ref: 1 day
Fer: 1 month
Ur.Bio10 mlUrine RandomUrine Amino Acid Chromatography
15 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 1 day
Fer: 1 month
I-TF2 mlSerumThyroid Binding Globuline
10 روزهموليز، لخته،حجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-ID4 mlCBC-EDTAToxoplasma PCR
15 روزهموليز، لخته،حجم کمRT: 8 hr
Ref: 3 day
Fer: 3 month
I-ID5 mlCBC-EDTACMV Viral Load
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 1 day
Fer: 1 month
Parasit5 grStoolStool Examination (S/ E)
روزانهحجم کمRT: 1 hr
Ref: 1 day
Fer: 3 day
Parasit5 grStoolOccult Blood (OB)
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 2 day
Fer: 1 month
Bactery5 grStoolH.Pyloria Ag
روزانه-RT: -
Ref: -
Fer: -
Parasit1 SlidScotch (Slid)Scotch Test
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: 8 hr
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-PE2 mlSerumFree Beta HCG
روزانههموليز، لخته،حجم کمRT: -
Ref: -
Fer: -
Hemato1-2 mlCBC-EDTAMalaria
روزانههموليز، لخته،حجم کمRT: 1 day
Ref: 7 day
Fer: -
Hemato1-2 mlCBC-EDTABorrelia
روزانهحجم کمRT:1 hr
Ref: 4 day
Fer: 2 week
Parasit5 grStoolFat Droplets
4 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 12 month
I-AD2 mlSerumJO-1
4 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-E2 mlSerumAnti Smith Ab
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-AD2 mlSerumB2-Glycoprotein IgG
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-AD2 mlSerumB2-Glycoprotein IgM
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-AD2 mlSerumAnti Centeromere Ab
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-AD2 mlSerumASCA IgG
14 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-AD2 mlSerumASCA IgA
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-AD2 mlSerumAnti TTG IgM
روزانههموليز، لخته،حجم کم، ضدانعقاد نامناسبRT: -
Ref: 1 day
Fer: 1 month
S-Bio2 mlCBC-EDTAAmino Acid Chromatography
3 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer: 3 month
I-AD2 mlSerumGBM
4 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-AD2 mlSerumAnti MPO
2 روز-همان روز انجام شودMiscel2 SlidNasal (Slid)Nasal Eosinophil Count
2 روزحجم کمهمان روز انجام شودMiscel0.5-1 mlSputumSputum Eosinophil Count
15 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-ID2 mlSerumMycoplasma Ab IgM
2 روزهموليز، لخته،حجم کم،ضدانعقاد نامناسبRT: 6 hr
Ref: -
Fer: 14 day
Hemosta2 mlPlasma-PT PTTVon Willebrand
1 روز-RT: -
Ref: -
Fer: -
Miscel-StoneCalculi Analysis
روزانهحجم کمپایداری کنار یخ فقط 30 دقیقهSemen0.5-1 mlSemenSeminal Fructose
10روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 2 day
Fer: 3 month
I-AD2 mlSerumC1 Inhibitor
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-ID2 mlSerumHBS Ag quantitative
12 روزهموليز، لیپیمیک ، لخته، حجم کمRT: -
Ref: 5 day
Fer: 1 month
Drug2 mlCBC-EDTACyclosporine C2
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: 1 day
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-TF1 mlSerumT Uptake
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: -
Fer: -
I-TF1 mlSerumFTI
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 1 day
Fer: 3 month
Drug1 mlSerumLi (Lithium)
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
Drug1-2 mlSerumDigoxin
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: 4 day
Ref: 1 day
Fer: 1 month
Drug1-2 mlSerumPhenytoin
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
Drug1-2 mlSerumCarbamazepine
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
Drug1-2 mlSerumLamotrigine
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
S-Bio1-2 mlSerumValporic acid
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: 2 day
Ref: 7 day
Fer: 2 week
Drug1-2 mlSerumPhenobarbital
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
Drug1-2 mlSerumPrimidone
5 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 1 month
Drug1-2 mlSerumEthosuximide
12 روزهمولیز، لیپیمیک ، لخته، حجم کمRT: -
Ref: 5 day
Fer: 1 month
Drug2 mlCBC-EDTACyclosporine C0
10 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: -
Fer: -
Drug1-2 mlSerumBiperidin
روزانهنگهداری نمونه بالای 20 دقیقهزیر 1 ساعت انجام شودSemen0.5-1 mlSemenSemen Analysis
15 روزهمولیز، لیپیمیک ، لخته، حجم کمRT: 4 hr
Ref: 2 day
Fer: 3 month
I-ID4 mlCBC-EDTAHCV Genotype
روزانههموليز، لخته،حجم کم،ضدانعقاد نامناسبRT: -
Ref: -
Fer: 3 month
Hemosta1-2 mlPlasma-PT PTTFactor XI
روزانههموليز، لخته،حجم کم،ضدانعقاد نامناسبRT: -
Ref: -
Fer: 3 month
Hemosta1-2 mlPlasma-PT PTTFactor XII
روزانههموليز، لخته،حجم کم،ضدانعقاد نامناسبRT: -
Ref: -
Fer: 3 month
Hemosta1-2 mlPlasma-PT PTTFactor XIII
روزانههموليز، لخته،حجم کم،ضدانعقاد نامناسبRT: -
Ref: -
Fer: 3 month
Hemosta1-2 mlPlasma-PT PTTFactor X
روزانههموليز، لخته،حجم کم،ضدانعقاد نامناسبRT: -
Ref: -
Fer: 3 month
Hemosta1-2 mlPlasma-PT PTTFactor IX
روزانههموليز، لخته،حجم کم،ضدانعقاد نامناسبRT: -
Ref: -
Fer: 3 month
Hemosta1-2 mlPlasma-PT PTTFactor VII
روزانههموليز، لخته،حجم کم،ضدانعقاد نامناسبRT: -
Ref: -
Fer: 3 month
Hemosta1-2 mlPlasma-PT PTTFactor V
روزانههموليز، لخته،حجم کم،ضدانعقاد نامناسبRT: -
Ref: -
Fer: 3 month
Hemosta1-2 mlPlasma-PT PTTFactor II
روزانه--I-ID--DNA Extraction
روزانههمولیز، لیپیمیک ، لختهRT
Ref
Fer
I-ID5 mlCBC-EDTAHBV Viral Load
روزانه--I-ID--RNA Extraction
10 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: 3 day
Ref: 1 week
Fer: 6 week
I-ID5 mlSerumHCV Viral Load
روزانههمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: -
Ref: 1 day
Fer: 1 month
S-Bio1-2 mlCBC-EDTAPhenylalanine
روزانههمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 8 hr
Ref: 3 day
Fer: 3 month
I-ID5 mlCBC-EDTAHSV PCR
15 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 3 day
Ref: 1 week
Fer: 6 week
I-ID5 mlCBC-EDTAHBV PCR Qualitative
روزانههمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 3 day
Ref: 1 week
Fer: 6 week
I-ID5 mlSerumHCV PCR Qualitative
10 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 3 day
Ref: 1 week
Fer: 6 week
I-ID5 mlSerumHIV PCR Qualitative
15 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: -
Ref: 7 day
Fer: 2 month
I-ID2 mlSerumParvo Virus (B19) IgG
15 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: -
Ref: 7 day
Fer: 2 month
I-ID2 mlSerumParvo Virus (B19) IgM
روزانهحجم کمRT:
Ref: 1 week
Fer: 2 month
PCR10-20 mlUrine RandomTB Urine PCR
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
Ur.Bio5-10 mlUrine Random- Ur 24hrB2 Microglobulin
روزانهحجم کمRT:
Ref: 1 week
Fer: 2 month
PCR0.5-3 mlSputum TB Fluid PCR
روزانهحجم کمRT:
Ref: 1 week
Fer: 2 month
PCR0.5-3 mlBody FluidTB Sputum PCR
15 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 2-24 hr
Ref: 3-5 day
Fer: 12 month
I-ID1-2 mlCBC-EDTAEBV PCR
15 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-ID2 mlSerumAnti Toxo cara Ab
15 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 2 day
Fer: 1 month
I-ID2 mlSerumAnti Fasciola Ab
15 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 8 hr
Ref: 3 dar
Fer: 3 month
I-ID5 mlCBC-EDTACMC PCR Qualitative
10 روزحجم کمRT: -
Ref: -
Fer: 1 month
Ur.Bio10-20 mlUrine RandomCystine Urine Random
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: 1 day
Ref: 6 day
Fer: 6 week
I-ID5 mlSerumHIV Viral Load
10 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-ID2 mlSerumAnti HEV IgM
10 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-ID2 mlSerumAnti HEV IgG
15 روزهمولیز، لیپیمیک ، لخته، حجم کمRT: -
Ref: 5 day
Fer: -
I-ID4 mlCBC-EDTAHLA Class I PCR
15 روزهمولیز، لیپیمیک ، لخته، حجم کمRT: 24 hr
Ref: 5 day
Fer: -
I-ID2 mlCBC-EDTAJak2
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: 8 hr
Ref: 3 day
Fer: 3 month
I-ID2 mlSerumCMV IgG
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-E2 mlSerumCortisol (post suppression)
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-E1 mlSerumGH 60 min
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-E1 mlSerumGH 120 min
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
Ur-Bio5-10 mlUrine 12 hrCreatinine 12 hrs
20 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
S-Bio2 mlSerumCholin Strase Level
15 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
Drug2 mlSerumTopiramate
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-E2 mlSerumSn RNP – C
روزانههمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: -
Ref: 1 day
Fer: -
I-ID5 mlCBC-EDTABCR ABL Quantitative P210
30 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
Miscl2 mlCBC-EDTAKRAS
14 روزهمولیز، لیپیمیک ، لخته، حجم کمRT: -
Ref: 1 day
Fer: -
I-ID5 mlCBC-EDTABCR ABL Quantitative P190
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-ID2 mlSerumHBS Ag Qualitative
30 روزهمولیز، لیپیمیک ، لخته، حجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
Miscl2 mlCBC-EDTANRAS
15 روزحجم کمRT: 7 day
Ref: 1week
Fer: 3month
I-IM0.5-5 mlCSF FluidIgG CSF
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: 1 day
Ref:7 day
Fer: -
I-ID1 mlSerumAnti Borrelia IgM
14 روزحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer: 1 month
I-E10-20 mlUrine 24 hr17 Ketosteroid
10 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 2 day
Ref: -
Fer: -
I-AD2 mlCBC-EDTACD4/CD8
10 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 2 day
Ref: -
Fer: -
I-AD2 mlCBC-EDTACD 5 + 19
10 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 2 day
Ref: -
Fer: -
I-AD2 mlCBC-EDTACD 14
10 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 2 day
Ref: -
Fer: -
I-AD2 mlCBC-EDTACD 45
10 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: -
Ref: 7 day
Fer: 2 month
Drug2 mlCBC-EDTATacrolemous
10 روزحجم کمRT: -
Ref: -
Fer: 3 month
Ur-Bio10-20 mlUrine 24 hrCystine 24 hr
10 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 2 day
Ref: -
Fer: -
I-AD2 mlCBC-EDTACD 16+56
30 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: -
Ref: 7 day
Fer: 1 month
Bio2 mlCBC-EDTAEpinephrine
30 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 1 month
Bio2 mlSerumNEP Serum
10 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 2 day
Ref: -
Fer: -
I-AD2 mlCBC-EDTACD 21
10 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 2 day
Ref: -
Fer: -
I-AD2 mlCBC-EDTACD 55
10 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 1 week
Fer: 12 month
I-E2 mlSerumAcetylcholin resepter Ab
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-ID1 mlSerumBrucella IgG
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 2 month
I-ID1 mlSerumBrucella IgM
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer: 2 month
I-HH2 mlSerumHIV P24 Ag
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer: 3 month
Tumor1 mlSerumHE4
14 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 24 hr
Fer: 3 month
I-E1-2mlSerumErythropoeitin
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer: 7 day
Ur.Bio5-10 mlUrineVMA Random
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
Ur-Bio5-10 mlUrine RandomHVA Random
10 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 2 day
Ref: -
Fer: -
I-AD2 mlCBC-EDTACD 5
10 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 2 day
Ref: -
Fer: -
I-AD2 mlCBC-EDTACD 20
15 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-AD2 mlSerumLeptospirosis IgG
15 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-AD2 mlSerumLeptospirosis IgM
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 5 day
Fer: 6 month
Ur-Bio5-10 mlUrine RandomRandom BS Urine
10 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 2 day
Ref: -
Fer: -
I-AD2 mlCBC-EDTACD 11
10 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 2 day
Ref: -
Fer: -
I-AD2 mlCBC-EDTACD 15
10 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 2 day
Ref: -
Fer: -
I-AD2 mlCBC-EDTACD 18
15 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-IM1-2 mlSerumIgG 1
15 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-IM1-2 mlSerumIgG 2
15 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-IM1-2 mlSerumIgG 3
15 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-IM1-2 mlSerumIgG 4
10 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: 1 day
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-ID2 mlSerumChlamydia T.Ab IgG
10 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: 1 day
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-ID2 mlSerumChlamydia T.Ab IgM
14 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: -
Ref: 2 day
Fer: 2 day
Drug1-2 mlCBC-EDTAWarfarin
12 روزحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer: 1 month
Ur.Bio10-15 mlUrine 24 hrEpinephrine 24 hr
12 روزحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer: 1 month
Ur.Bio10-15 mlUrine 24 hrNorepinephrine 24 hr
15 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 8 hr
Ref: 3 day
Fer: 3 month
I-ID4 mlCBC-EDTAVZV PCR
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
Bio5-10 mlUrine RandomFree Cortisol Random
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 1 day
Fer: -
Parasit5 grStoolCalprotectin Stool
روزانهحجم کمRT: -
Ref: -
Fer: -
I-ID2-10 mlAmnioticZVZ PCR Amniotic Fluid
روزهای زوجهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 1 month
S-Bio2 mlSerumImmunoelectrophoresis serum
10 روزحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer: 1 month
Ur-Bio10-20 mlUrine 24 hrImmunoelectrophoresis Urine
16 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 1 month
I-AD2 mlSerumNMO
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 1 day
Fer: 2 month
Ur-Bio5-10 mlUrine A & CN.Gal Urine S
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer: 6 month
Bio1 mlSerumGTT 75 gr
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer: 6 month
Bio1 mlSerumGTT 100 gr
10 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 2 day
Ref: -
Fer: -
I-AD2 mlCBC-EDTACD 27
10 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 1 week
Fer: 3 month
I-ID2 mlSerumLyme IgG
10 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 1 week
Fer: 3 month
I-ID2 mlSerumLyme IgM
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer: 6 month
Bio1 mlSerumBS Random
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 6 day
Fer: 3 month
S-Bio1 mlSerumPro BNP
روزانههموليز، لخته،حجم کم،ضدانعقاد نامناسبRT: -
Ref: 3 day
Fer: 1 month
I-E1-2 mlCBC-EDTAAldosterone (Supine)
15 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 2 hr
همان روز فریز شود
PCR1-2 mlCBC-EDTAProthrombin G20-21
10 روزهموليز، لخته،حجم کم،ضدانعقاد نامناسبRT: 5 day
Ref: 7 day
Fer: 1 month
Bio1-2 mlCBC-EDTAHg (Mercury)
روزهای فردهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 2 day
Fer: 2 month
I-PE2 mlSerumQuadruple Marker
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 2 day
Fer: 2 month
I-PE2 mlSerumTriple Marker
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 2 day
Fer: 2 month
I-PE2 mlSerumDouble Marker
10 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 1 month
Drug2 mlSerumKappra (Levetira)
15 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-AD2 mlSerumAnti GAD Ab
14 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 6 hr
Ref: 3 day
Fer: 1 month
I-ID4 mlCBC-EDTAHDV PCR
16 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-ID2 mlSerumRubella IgG Avidity
14 روزهموليز، لخته،حجم کم،ضدانعقاد نامناسبRT: 1 week
Ref: 1 week
Fer: 12 month
Bio2 mlCBC-EDTAArsenic
19 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 12 month
I-ID2 mlSerumAnti Diphtheria Ab
14 روزحجم کمRT: -
Ref: 3 day
Fer: 3 month
Ur-Bio10-15 mlUrine 24 hrDopamine
30 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-AD2 mlSerumTetanus IgG
15 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: 4 hr
Ref: 3 day
Fer: -
S-Bio2 mlSerumCSF Leakage
15 روزحجم کمRT: 4 hr
Ref: 3 day
Fer: -
S-Bio5-10 mlCSF FluidCSF Leakage
15 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 2 day
Fer: 2 month
I-AD2 mlSerumAlpha Fordin Ab IgA
14 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: 8 hr
Ref: 3 day
Fer: 3 month
I-AD2 mlSerumAnti Toxo Avidity
14 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer: 3 month
Tumor2 mlSerumNSE
14 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 4week
Fer: 6 month
Tumor2 mlSerumCyfar 21-1
10 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer: 3 month
I-AD2 mlSerumAnti phospholipase A2
10 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-IM2 mlSerumAnti RNP Ab
10 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 1 month
Bio2 mlSerumApo A
10 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 1 month
Bio2 mlSerumApo B
15 روزحجم کمRT: -
Ref: 2 day
Fer: 3 month
Ur.Bio5-10 mlUrine RandomPorphyrin Random
15 روزحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer: 2 month
Ur-Bio10-15 mlUrine 24 hrPorphyrin 24 hr
روزانهحجم کمRT: -
Ref: 7 day
Fer: 2 month
Addiction10-15 mlUrineMulti Drug Test
15 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer: 1 month
I-TF2 mlSerumAnti TSH Receptor
16 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-AD2 mlSerumIgG Index
10 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 2 day
Ref: -
Fer: -
I-AD2 mlCBC-EDTACD 41
10 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 2 day
Ref: -
Fer: -
I-AD2 mlCBC-EDTACD 17
15 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
S-Bio2 mlSerumVitamin A
15 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
S-Bio10-12 mlSerumSelenium
20 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
Tumor2 mlSerumCA 72-4
10 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 2 day
Ref: 2 week
Fer: -
I-ID4 mlCBC-EDTAHTLV1 PCR
10 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: -
Ref: 5 day
Fer: 1 month
I-ID4 mlCBC-EDTAPCR -RFLP
روزانههمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 1 day
Ref: 7 month
Fer: -
I-ID4 mlCBC-EDTAMutation PCR
روزانههمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 24 hr
Ref: 5 day
Fer: -
I-ID4 mlCBC-EDTART PCR Quantitative
15 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: -
Ref: 2 day
Fer: -
I-ID4 mlCBC-EDTABCR ABL Qualitative P210
روزانههمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: -
Ref: 2 day
Fer: -
I-ID4 mlCBC-EDTART PCR Qualitative
15 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: -
Ref: 2 day
Fer: -
I-ID4 mlCBC-EDTART PCR Qualitative for JAK2
15 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: -
Ref: 2 day
Fer: -
I-ID4 mlCBC-EDTABCR ABL Qualitative P190
15 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer: 2 week
I-AD2 mlSerumAnti Desmoglein 1
14 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer: 2 week
I-AD2 mlSerumAnti Desmoglein 3
14 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 2 day
Fer: 1 month
Tumor2 mlSerumInhibin B
27 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer: 3 month
I-AD2 mlSerumAnti Pemphygus Ab IgG
14 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 2 day
Fer: 3 month
I-E2 mlSerumIGFBP3
15 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 4 day
Fer: 3 month
I-E2 mlSerumMacroprolactin
16 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
S-Bio2 mlSerumVitamin E
10 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکانجماد سریع
2 ماه فریزر
I-IM2 mlSerumIL-6
11 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 2 day
Fer: 2 month
I-E1 mlSerumGH (20 min after exercise)
روزانهحجم کمRT: 2 hr
Ref: 3 day
Fer: 2 month
Bactery5 grStoolClostridium difficile toxin Ag
1 روزحجم کمRT: -
Ref: -
Fer: 2 week
Parasit5 grStoolGiardia lamblia Ag
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 7 day
Fer: 3 month
I-AD2 mlSerumAnti ISLET cell Ab
15 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 3 day
Ref: 1 week
Fer: -
PCR2 mlCBC-EDTAFactor V-Leiden mutation
16 روزحجم کم، همولیز، ضدانعقاد نامناسبRT: -
Ref: 1 week
Fer: 2 month
Imm1 mlPlasma(Nil,TB antigen,Mitogen)Quantifron TB
روزانههمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 1 day
Ref: -
Fer: -
PCR2 mlCBC-EDTAJC Virus Quantitative
10 روزهمولیز، لیپیمیک ، لختهRT: 1 day
Ref: -
Fer: -
PCR2 mlCBC-EDTAJC Virus Qualitative
10 روزهموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer: 1 month
I-AD2 mlSerumAnti MOG Ab
روزانههموليز، ایکتریک، لیپیمیکRT: -
Ref: 5 day
Fer: 1 month
I-E1 mlSerumGH 30 min after exercise