تست کوانتی فرون (QuntiFERON-TB Gold)  

تست کوانتی فرون (QuntiFERON-TB Gold) ویا QFG ، به منظور آزمایش خون برای کمک به تشخیص سل(TB) و انواع نهفته آن (LTB) تهیه شده. آزمایش براساس تولید  INF توسط لمفوسیتهای حساس شده به آنتی ژنهای مایکوباکتریوم  یا پپتید های مشابه (TB7, CFP-6, ESAT-6) آن در خون، پایه ریزی شده که بعداز ۱۶ تا ۲۴ ساعت انکوباسیون قابل اندازه گیری می شود. این واکنش، درمورد بعضی مایکوباکتریومهای غیر توبرکولوزی نیزاتفاق میفتد. در افرادبا اختلالات سیستم ایمنی ضعیف و یا در کسانی که با BCG واکسینه شده اند، جواب نمیدهد. گرچه میتوان بایک نتیجه مثبت این آزمایش به تشخیص توبرکولوزیس رسید، ولی به انجام سایر ارزیابیهای پزشکی نیز اشاره شده. تست کوانتی فرون بانام مترادف IGRA ، جایگزین خوبی برای تست جلدی توبرکولین میباشد.

نوع نمونه: خون تام جمع آوری شده درلوله های مخصوص

روش : ELISA

 محدوده رفرانس  IU/ml1.0  با مثبت کاذب کمتر