بخش های اداری

بخش پذیرش و جوابدهی

پرسنل بخش:

خانم ستاره بروشک                       خانم توران غلامی

خانم سارا بروشک                         خانم نیلوفر اسدی

خانم فاطمه بروشک                      خانم فاطمه واحدی

خانم نسترن حمزه ای                    خانم ماهرخ رحیم زاده

خانم نجمه حمزه ای                      خانم آسیه بابائیان

خانم راضیه کارگر                          خانم مریم شاهین فر

خانم فروزان محسن زاده               خانم فریده محسن زاده

خانم اسماء عامری                        خانم مهشید یساره

خانم نسترن عسکری                     خانم مونا حجتی

این بخش در فضای 265 متری دارای هشت سایت پذیرش و جوابدهی و در دوشیفت کاری، از ساعت 6:30 تا 22 پاسخگوی مراجعین و بیماران می باشد.