بخش هورمون

پرسنل بخش:

آقای محمدرضا عطائی           خانم مریم رنجبر

آقای جواد کاظمی                 خانم نسترن اسدی

خانم افسانه ابراهیمی