بخش هماتولوژی

پرسنل بخش:

خانم سمیه شیروانی

خانم الهام شهبازی