بخش میکروبیولوژی

پرسنل بخش:

خانم نگار زارعی               خانم مهتاب ناصری

خانم طاهره غفوری           خانم فائقه جعفری

خانم فاطمه حیدری         آقای احسان معماری