بخش پاتولوژی و سیتولوژی

پرسنل بخش:

آقای حمید کریمی
خانم مونا قورچیان