بخش خونگیری

پرسنل بخش:

خانم گوهر محمودی زاده               خانم سارا زرین کلاه
خانم عالمه فرجی                         خانم آسیه دهقانی
خانم حوری پورابراهیمی                خانم نجمه مختاری
خانم هنگامه صادقی                     خانم خدیجه سالاری
خانم فرشته کامران

این بخش دارای 5 اتاق نمونه گیری مجزا جهت نمونه گیری نوزادان، آقایان و خانم ها در فضای مناسب است و همچنین دارای تجهیزات ویژه در دو شیفت کاری،  پاسخگوی بیماران و مراجعین می باشد.