بخش انگل شناسی

پرسنل بخش:

خانم نگار زارعی                خانم طاهره غفوری

خانم فائقه جعفری            خانم فاطمه حیدری