بخش الکتروفرز

پرسنل بخش:

آقای محمود محمودی

خانم سحر اباذرنژاد