بخش آنالیز اسپرم

پرسنل بخش:

خانم نگار زارعی              خانم فاطمه حیدری

خانم طاهره غفوری           خانم فائقه جعفری