بخش آنالیز ادرار

پرسنل بخش:

خانم نگار زارعی               خانم طاهره غفوری

خانم فاطمه حیدری          خانم فائقه جعفری