آزمایش CBC چیست؟

آزمایش CBC یا آزمایش شمارش سلولهای خون،یک نوع آزمایش برای شمارش سلولهای خون می باشد

و برای کمک به تشخیص بیماری مورد استفاده قرار میگیرد. بصورت خلاصه میتوان سلولهای خون را به انواع زیر تقسیم کرد :

۱. RBC یا سلولهای قرمز خون : این سلولها وظیفه تغذیه و اکسیژن رسانی به بافتها را بهمراه دریافت مواد زائد دارند.

۲. WBC یا سلولهای سفید خون : سلولهای مدافع در بدن هستند که از بدن در مقابل بیماری ها دفاع میکنند.

۳. پلاکتها : در لخته کردن خون نقش دارند.

اما آزمایش CBC تنها به اندازه گیری این موارد محدود نمی شود. در این آزمایش،

هموگلوبین یا HBG، هماتوکریت یا HCT ،MCV ،MCH و MCHC مورد اندازه گیری قرار می گیرند.

موارد اندازه گیری شده دارای مقادیر استانداردی هستند.

بیماریهای عفونی ،برخی انواع سرطان، استرس، سوختگی ها میتوانند باعث افزایش گلبولهای سفید خون شوند.

اختلالات مغز استخوان، بیماریهای کبدی، در معرض پرتو ها بودن، باعث کاهش گلبولهای سفید خواهند بود.

عواملی مانند کمبود اکسیژن، برخی بیماریهای قلبی، کاهش آب بدن، بیماری های کلیوی و قلبی ریوی میتوانند باعث زیاد شدن گلبولهای قرمز شوند.

همچنین عواملی مانند از دست دادن خون، کم خون بودن، بالا بودن میزان آب بدن میتوانند باعث کاهش تعداد سلولهای قرمز خون شوند.

عواملی مانند کم آبی،اسهال و سوختگی میتوانند HCT را افزایش دهند.

کم خونیها، اختلالات مغز استخوان، لوکمی و افزایش آب بدن باعث کاهش HCT خواهند شد.